Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Solenerga Sp. z o.o.

Kontakt ze Spółką

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solenerga Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000812964, NIP: 527-291-15-05 REGON: 38484348800000 z kapitałem zakładowym 200 000,00 zł. (dalej „Spółka”). Ze Spółką można skontaktować się:

 • mailem – kontakt@solenerga.pl
 • listownie – na adres siedziby Spółki;
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.solenerga.pl w zakładce “Kontakt”.
Inspektor Ochrony Danych

W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:

 • mailem – iod@solenerga.pl;
 • pisemnie – Inspektor Ochrony Danych, Solenerga Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa
Legalność przetwarzania

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda, o ile została udzielona
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę.
Cele przetwarzania

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • wykonania umowy;
 • marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w celu dostosowywanie produktów i usług do Pani/Pana potrzeb (o ile wyrażona została odpowiednia zgoda); 
 • oferowania przez Spółkę produktów podmiotów powiązanych ze Spółką kapitałowo lub umownie (o ile wyrażona została odpowiednia zgoda); 
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki polegających w szczególności na konieczności zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Pani/Pana rzecz bądź rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń.
Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w zależności od podstawy prawnej przetwarzania i celu przetwarzania: 

 • do czasu wycofania udzielonej zgody (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody; 
 • do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Spółka realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; 
 • do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy Panią/Panem a Spółką.
 • do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki.
 • do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
Odbiorcy danych

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy Spółki (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe. 

Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także przenoszenia danych w przypadkach określonych przez przepisy prawa; 
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych osobowych w odniesieniu do danych przetwarzanych  na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem; 
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Pozostałe informacje
 • Podanie danych Spółce jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy jaka wiąże Panią/Pana ze Spółką może spowodować brak możliwości zawarcia bądź prawidłowego wykonania tej umowy.
 • Spółka nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Tylko w 2020 roku dołączyło do nas
15 partnerów franczyzowych

Centrala Solenerga

Solenerga S.A., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa
Solenerga S.A.
ul. Cybernetyki 10
02-677 Warszawa

Infolinia
Tel.: +48 22 113 47 41
E-mail: kontakt@solenerga.pl