REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH AKCJI DOM 3.0 i FIRMA 3.0

§ 1 Definicje

 1. Podane poniżej wyrażenia będą miały następujący sens:
 1. Regulamin – regulamin niniejszej promocji;
 2. Uczestnik – osoba biorąca udział w akcji; osoba fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia łącznie poniższe kryteria:
  w Okresie Trwania Promocji dokonała u Organizatora zakupu instalacji fotowoltaicznej; dokonała prawidłowego zgłoszenia do udziału w Promocji w sposób określony w niniejszym Regulaminie; nie jest pracownikiem Organizatora;
  posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pod którym odbiera przesyłki poczty kurierskiej.
 3. Organizator – Solenerga Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000812964, NIP 5272911505, REGON 384843488, adres elektroniczny: kontakt@solenerga.pl .
 4. Okres Trwania Promocji – okres od dnia 10.05.2021do dnia 09.06.2021.

§ 2 Warunki i zasady uczestnictwa w Akcji

 1. Udział w Akcji jest dobrowolny.
 2. Aby wziąć udział w Akcji należy wykonać następujące czynności:
  1. w Okresie Trwania Akcji dokonać u Organizatora zakupu instalacji fotowoltaicznej w postaci paneli fotowoltaicznych i inwertera;
  2. dokonać w dowolnej formie zgłoszenia chęci udziału w Akcji

§ 3 Świadczenia w ramach akcji

 1. W ramach prowadzonej akcji Organizator świadczy usługę polegającą na wystąpieniu w imieniu Uczestnika o uzyskanie dofinansowania w wysokości 5.000,00 złotych z programu dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozytywne rozpatrzenie wniosku o którym mowa powyżej przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 3. Organizator, w ramach prowadzonej akcji, nie zapewnia Uczestnikom innych świadczeń niż wymienione powyżej.

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(tzw. RODO), na potrzeby przeprowadzenia Akcji.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Organizator.
 3. Dane osobowe podawane w formularzu zgłoszeniowym są niedostępne dla osób nieuprawnionych.
 4. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach wykonania usługi złożenia wniosku z programu „Mój Prąd”
 6. Organizator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Organizatora.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Nie później niż w terminie 90 dni od zakończenia Akcji wszelkie dane Uczestników zostaną usunięte.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
 2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i wszelkie jego postanowienia powinny być interpretowane zgodnie z tym prawem. W przypadku stwierdzenia, że jakiś zapis niniejszego Regulaminu pozostaje sprzeczny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zastosowanie mają odpowiednie przepisy, co nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

Tylko w 2020 roku dołączyło do nas
15 partnerów franczyzowych

Centrala Solenerga

Solenerga S.A., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa
Solenerga S.A.
ul. Cybernetyki 10
02-677 Warszawa

Infolinia
Tel.: +48 22 113 47 41
E-mail: kontakt@solenerga.pl