REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI „KUP DO KOŃCA LISTOPADA, A ZAMONTUJEMY NA STARYCH ZASADACH. JEŚLI NIE ZDĄŻYMY – MONTAŻ OTRZYMASZ W PREZENCIE”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akcja promocyjna, organizowany jest przez Organizatora w terminie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. (dalej: „Akcja promocyjna”).

2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Akcja promocyjna, w szczególności określa warunki uczestnictwa w Akcja promocyjnej, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Akcja promocyjnej (dalej: „Regulamin”).

3. Organizatorem Akcji promocyjnej „KUP DO KOŃCA LISTOPADA, A ZAMONTUJEMY NA STARYCH ZASADACH. JEŚLI NIE ZDĄŻYMY – MONTAŻ OTRZYMASZ W PREZENCIE” jest Solenerga Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000812964, NIP 5272911505, REGON 384843488, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.

4. Akcja promocyjna jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Akcja promocyjna będzie przeprowadzona przy udziale mediów społecznościowych firmy Solenerga, tj. na stronie internetowej www.solnenerga.pl , Facebook, Instagram, LinkedIn oraz poprzez e-mail.

6. W ramach Akcji Promocyjnej Organizator nie przewiduje nagród pieniężnych ani innych nagród rzeczowych. Jedyna korzyścią w ramach Akcji Promocyjnej jaką Uczestnik otrzymuje od Organizatora jest gwarancja montażu Instalacji PV – w przypadku jej zakupu przez Uczestnika od Organizatora, na starych, korzystnych zasadach rozliczeń. Ilość montaży Instalacji PV jest ograniczona do 50 osób, które z Organizatorem zawrą do dnia 30 listopada 2021 roku Umowę sprzedaży  i montażu instalacji fotowoltaicznej (PV), w której Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty 90% wartości całości instalacji fotowoltaicznej (PV)  brutto w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy

7. Uczestnictwa w Akcji promocyjnej, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania usługi polegająca na montażu Instalacji PV w przypadku jej zakupu przez Uczestnika od Organizatora, nie można przenosić na inne osoby.

8. Akcja promocyjna trwa od 8 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 do godziny 24:00. Lista osób zakwalifikowanych przez Organizatora do skorzystania z usługi polegająca na montażu Instalacji PV w przypadku jej zakupu przez Uczestnika nie zostanie opublikowana przez Organizatora na Facebook, Instagram, LinkedIn i e-mail oraz na stronie internetowej  https://solenerga.pl/. Każdy z uczestników zakwalifikowanych przez Organizatora do skorzystania z usługi polegająca na montażu Instalacji PV zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową lub telefoniczną.

9. Regulamin Akcja promocyjnej dostępny będzie przez cały czas trwania Akcja promocyjnej na stronie internetowej https://solenerga.pl/ i profilu Facebook Organizatora.

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawa mających istotny wpływ na przeprowadzenie Akcja promocyjnej.

11. Zgłoszenie udziału w Akcja promocyjnej oznacza akceptację jego zasad przedstawionych w niniejszym regulaminie.

II PODSTAWOWE DEFINICJE

1. „Akcja Promocyjna ” – promocja „KUP DO KOŃCA LISTOPADA, A ZAMONTUJEMY NA STARYCH ZASADACH. JEŚLI NIE ZDĄŻYMY – MONTAŻ OTRZYMASZ W PREZENCIE”

2. „Organizator” – Solenerga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000812964, NIP 5272911505, REGON 384843488

3. „Uczestnik” – każda osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na pobyt stały lub tymczasowy, która na dzień zgłoszenia się do Akcji promocyjnej  będzie miała ukończone 18 lat (osoba pełnoletnia) spełniająca warunki określone w pkt III  niniejszego Regulaminu, która zawarła z  Solenerga Umowę sprzedaży  i montażu instancji fotowoltaicznej PV i umowa ta nie została przez nią wypowiedziana, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Osoba fizyczna biorąca udział w Akcji Promocji musi być pełnoletnia. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również podwykonawcy wykonujący dla Organizatora czynności i usługi związane z Akcją promocyjną oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uważa się wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz zstępnych w linii bocznej do II stopnia.

4. „Umowa z Solenerga” – umowa sprzedaży  i montażu instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy, zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem do dnia 30 listopada 2021 roku w której Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty 90% wartości całości instalacji fotowoltaicznej (PV)  brutto w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

1. W Akcji promocyjnej mogą wziąć udział osoby, o których mowa w punkcie I ust. 6, które w okresie od 8 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r. do godz. 24:00:

2. Przygotują i dostarczą do Organizatora: prawidłowo wypleniony formularz uczestnictwa w akcji Promocyjnej oraz podpiszą do dnia do 30 listopada 2021 roku z Umowę  z Solenerga i umowa ta nie zostanie przez nią wypowiedziana, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

3. Osoba biorąca udział w Akcja promocyjnej powinna dokonać zgłoszenia poprzez promocyjnej powinna dokonać zgłoszenia poprzez:

  • Przesłanie formularza  na adres mailowy: promocje@solenerga.pl lub
  • wypełnienie formularza  na stronie internetowej https://solenerga.pl/ lub
  • wypełnienie formularza  na profilach społecznościowych firmy Solenerga (Facebook, Instagram, LinkedIn)

4. Uczestnik Akcji promocyjnej nie może wziąć w nim udziału wielokrotnie, nawet w przypadku gdy posiada więcej niż jedną Umowę z Solenerga.

5. Uczestnik zobowiązuje się odbierać telefony i realizować cele wynikające z Umowy z Solenerga m.in.: akceptacje projektu, zapłatę transzy w ustalonym terminie.

6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

IV. KORZYŚCI UCZESTNIKA W PROMOCJI

1. Organizator nie przewiduje jakichkolwiek Nagród w tym nagród pieniężnych ani innych nagród rzeczowych w Akcja promocyjnej.

2. Korzyścią w ramach Akcji Promocyjnej jaką Uczestnik otrzymuje od Organizatora jest usługa polegająca na montażu Instalacji. Ilość montaży Instalacji PV jest ograniczona do 50 osób które podpiszą Umowę z Solenerga.

3. Dodatkowa korzyścią  uzyskaną przez Uczestnika jest zamontowanie Instalacji PV w terminie umożliwiającym Uczestnikowi na przyłączenie Instalacji tak aby uzyskał możliwość  rozliczenia jako prosument na starych zasadach wynikających z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610).

V. ZASADY PRZYZNANIA KORZYŚCI

1. O uzyskanych korzyściach decyduje czas (chwila) zawarcia Umowy z Solenerga oraz kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie do Promocji jest możliwe po podpisaniu Umowy z Solenerga i przesłania prawidłowo wypełnionego  formularza Uczestnictwa w sposób wskazany w pkt III 1 Regulaminu.

2.Korzyści będą przyznawane do wyczerpania puli  określonej w pkt IV . 2 Regulaminu

3.Korzyści  określone w punkcie IV Regulaminu otrzymują osoby, które dokonały zgłoszenia w sposób określony w punkcie III Regulaminu.

4. Korzyści nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

5. Regulamin zawiera wszelkie warunki Promocji. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.

VI. DANE OSOBOWE I PRAWO DO KORZYSTANIA Z WIZERUNKU

1. Uczestnicy Akcja promocyjnej podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Akcji promocyjnej , uzyskania korzyści oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora, w szczególności w celach marketingowych, obejmujące przesyłanie informacji drogą pocztową. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Akcja promocyjnej jest Organizator.

2. Uczestnikom Akcja promocyjna przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Akcja promocyjnej.

4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.

5. Zgłoszenie udziału w Akcji promocyjnej jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie rysunków, zdjęć, nagrań video wykonanych podczas realizacji Akcji promocyjnej bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji Akcji promocyjnej przez Organizatora.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Akcji promocyjnej przez jego Uczestników, w szczególności za wadliwe działanie systemów informatycznych i witryn internetowych.

2. W celu zachowania warunków gwarancji Organizator zastrzega sobie prawo (w przypadku braku komponentów tj. konstrukcji montażowych, okablowania, modułów fotowoltaicznych, falowników) do zaoferowania innych, alternatywnych podzespołów, niż tych które regularnie występują w sprzedaży Organizatora. W przypadku niewyrażenia zgody przez klienta na montaż zaproponowanych podzespołów  przez Organizatora, akcja promocyjna uznawania jest za nieważną.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej skutkuje utratą prawa do  korzyści.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Akcji promocyjnej.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność udzielenia korzyści w postaci  prawa do zagwarantowania rozliczenia producenckiego na starych zasadach w przypadku w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora Zakład Energetyczny nie wymieni  licznika w terminie umożlwiającym z rozliczenie na producenckiego na starych zasadach wynikających z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610).

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność udzielenia korzyści, o których mowa w pkt IV w przypadku gdy Uczestnik podejmuje czynności w celu opóźnienia montażu. Za takie działania uznane są aktywności związane z sabotowaniem odpowiedzi, kontaktu, tworzenie problemów z terminem montażu lub brak akceptacji projektów w programie PVSOL bez podania merytorycznej przyczyny. Za sabotowanie odpowiedzi oraz brak kontaktu ze strony Uczestnika uznaje się jego brak odpowiedzi w stosunku do Organizatora w czasie dłuższym niż 48h. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność udzielenia korzyści w przypadku gdy niemożność udzielenia korzyści wynika z winy Uczestnika lub z wad budynku (budowli) na którym ma być udzielona korzyść.

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Uczestnik Akcji promocyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w niniejszym Akcji promocyjnej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Organizator informuje, że :

1. Administratorem danych osobowych uczestnika Akcji promocyjnej jest Organizator – Solenerga;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, +48 22 531 03 00

3. Dane osobowe Uczestnika Akcji promocyjnej przechowywane będą do momentu rozstrzygnięcia Akcja promocyjnej oraz przez czas wykonywania Umowy na sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznej PV.

4. Uczestnik Akcji promocyjnej przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika Akcja promocyjnej ma charakter dobrowolny, ale jest konieczna do wzięcia udziału w Akcja promocyjnej

IX. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcja promocyjnej Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie przez cały czas trwania Akcja promocyjnej i w ciągu 14 dni od daty zakończenia Akcja promocyjnej tj. do dnia realizacji Umowy sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej PV. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora Akcja promocyjna.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, adres jego poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacja powinna być przesyłana drogą elektroniczną, pod e-mail: promocje@solenerga.pl Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

4. Organizator rozpatrzy i powiadomi drogą elektroniczną osobę zgłaszająca reklamacje o uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu reklamacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji promocyjnej wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Akcja promocyjnej  w szczególności odmówić mu przyznania korzyści , jeżeli uczestnik podjął działania sprzeczne z regulaminem.

2. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników Akcji promocyjnej jest ograniczona do liczby korzyści  określonych w regulaminie i obejmuje wyłącznie winę umyślną.

3. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wykonania korzyści zgodnie z warunkami regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru korzyści przez Uczestników  Akcji promocyjnej  z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem zawinionej przez Organizatora lub osoby, za działania i zaniechania której Organizator odpowiada.

5. Niniejszy Regulamin wraz z Umową z Solenerga są dokumentami określającym zasady udziału w Akcji promocyjnej. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu, a materiały reklamowe i promocyjne Akcji promocyjnej mają jedynie charakter informacyjny.

7. Organizator Akcja promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany korzyści i terminów rozstrzygnięcia Akcja promocyjnej, a nawet odwołania w przypadku zdarzeń losowych, w tym siły wyższej lub zmian prawa które spowodują niemożność udzielenia korzyści.

8. Niniejszy Akcja promocyjna, którego warunki zostały określone przez Organizatora, nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 2009 r. Nr 201 poz. 1540).

Tylko w 2020 roku dołączyło do nas
15 partnerów franczyzowych

Centrala Solenerga

Solenerga S.A., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa
Solenerga S.A.
ul. Cybernetyki 10
02-677 Warszawa

Infolinia
Tel.: +48 22 113 47 41
E-mail: kontakt@solenerga.pl